Doradztwo w zakresie transportu
materiałów niebezpiecznych
Karta charakterystyki | List przewozowy | Instrukcja dla kierowcy | Etykiety | Sprawozdanie roczne | Kontakt


KARTA CHARAKTERYSTYKI

Szanowni Państwo, Karty Charakterystyki Substancji/Preparatu Chemicznego są tą częścią dokumentacji gdzie wymagana jest szeroka wiedza i doświadczenie oraz precyzja w opracowywaniu powyższych kart - szczególnie jeśli idzie o substancje/preparaty niebezpieczne. Opracowanie każdej Karty Niebezpiecznej Substancji/Preparatu Chemicznego wiąże się często ze znacznymi nakładami finansowymi, z tego też powodu tak istotna jest znajomość prawa obowiązującego w danej chwili i tego prawa , które za moment ulegnie zmianie. Wiedza ta pozwala znacznie ograniczyć nakłady i podjąć wcześniejsze działania inwestycyjne, tak by nie nastąpiło skumulowanie koniecznych do poniesienia nakładów finansowych.
Do końca kwietnia 2004 roku (przed przystąpieniem Polski do Uni Europejskiej) istnieje konieczność uaktualnienia Kart Charakterystyki do obecnie obowiązujących przepisów. Poniżej podajemy część z nich:
 1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz.U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 (ze zm. Dz.U. Nr 100/2001, poz. 1085; Dz.U. Nr 123/2001, poz. 1350; Dz.U. 125/2001, poz. 1367; Dz.U. Nr 135/2002, poz. 1145; Dz.U. Nr 142/2002, poz.1187
  • Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych, wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 199 z dnia 24 listopada 2003 r., poz. 1948)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140 z 3 września 2002 r., poz. 1171)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171 z 2 października 2003 r., poz. 1666.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz.U. Nr 52 z 28marca 2003 r., poz. 467)
  • Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 86 z 17 maja 2003 r., poz. 799)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. Nr 217 z 2002 r., poz. 1833
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dz.U. Nr 121 z 1996 r., poz 571, ze zm. Dz.U. Nr 36 z 2003 r., poz. 314
 2. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dz.U. Nr 199 z 2002 r., poz. 1671
 3. Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz.U. Nr 194 z 2002 r., poz. 1629
 4. Przepisy ADR - Znowelizowana Umowa Europejska ADR 2003
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. Dz.U. Nr 5 z 2000 r., poz. 53
 6. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. Dz.U. Nr 4 z 2002 r., poz. 37 ze zm. Dz.U. 231 z 2002 r., poz. 1947
Nasi Doradcy DGSA służą Państwu pomocą.
Zapraszamy do współpracy.

 Przydatne linki
 • Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Mapa Europy
 • Design by TwojeCentrum.pl - © MAREA - Edyta Kociuba